14 czerwca 2023

Interdyscyplinarny Przedmiot Szkolny (IDS) – co to takiego?

Flagową ideą Holistic Think Tank jest Interdyscyplinarny Przedmiot Szkolny (IDS), definiowany jako „dostosowujący się do rzeczywistości system wytycznych do nauczania wszystkich przedmiotów”.

Author: Justyna Pokojska,

Source: Pixabay

IDS jest autorskim podejściem pedagogicznym, którego celem jest zmiana sposobu nauczania w szkołach podstawowych na całym świecie poprzez wprowadzenie podejścia holistycznego, kształtującego i wzmacniającego w uczniach wartości humanistyczne w toku prowadzenia lekcji przedmiotowych.

Wartości te zostały zidentyfikowane i opisane przez badaczy HTT na podstawie międzynarodowych badań fenomenograficznych (2021-2022) w postaci listy „Czego Powinna Uczyć Szkoła”.

Dzięki IDS matematyka, historia czy chemia będą nauczane w taki sam, zintegrowany sposób, by przygotować młodych ludzi do życia w zmieniającym się świecie, nauczyć ich współpracy i krytycznego myślenia, a przede wszystkim – dać im narzędzia do odnalezienia szczęścia i spełnienia w ich dorosłym życiu.

Wprowadzenie do szkół Interdyscyplinarnego Przedmiotu Szkolnego przyczyni się do zmiany roli szkoły, która – z miejsca odtwórczego przekazywania wiedzy w formie podawczej (w oparciu o hierarchiczną relację nauczyciel – uczeń), stanie się środowiskiem sprzyjającym indywidualnemu rozwojowi każdego z uczniów, gdzie zdobywają oni wiedzę i umiejętności w atmosferze współpracy, zaufania i szacunku do drugiego człowieka.

IDS nie jest jednak zwykłym przedmiotem szkolnym, nauczanym – obok matematyki czy historii – w tygodniowym rozkładzie zajęć. IDS stanowi esencję i cel nauczania jako zintegrowanej całości. Jest zaszczepiony we wszystkich przedmiotach szkolnych, sprawiając, że zdobywanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności staje się tylko środkiem do osiągnięcia podstawowego celu edukacji, jakim jest kształtowanie społeczeństwa w zgodzie z wartościami humanistycznymi.

Nauczanie IDS odbywa się w ramach lekcji poszczególnych przedmiotów szkolnych – matematyki, historii czy chemii, które dzięki przyjętemu systemowi spójnych wytycznych – nauczane są w ten sam, ujednolicony sposób, zorientowany na rozwijanie wartości z listy CPUS. Celem każdej z lekcji jest zatem kształtowanie i wzmacnianie w uczniach postaw humanistycznych, takich jak szacunek do drugiego człowieka, zaufanie czy – tak ważne w dobie szybkiego postępu technologicznego – człowieczeństwo.

Nie uczymy się matematyki po to, by zrozumieć potęgowanie i tabliczkę mnożenia, lecz by wykształcić w sobie ciekawość świata i umiejętność odnajdywania prawidłowości i wzorów w otaczającej nas rzeczywistości.

Nie uczymy się chemii po to, by wiedzieć czym jest związek chemiczny i dysocjacja jonowa, ale by umieć z szacunkiem podchodzić do natury i rozumieć nasze miejsce we wszechświecie.

Wreszcie – nie uczymy się języków po to, by poznać ich słownictwo i składnię, ale by nauczyć się wyrażać swoje myśli i móc porozumieć się z drugim człowiekiem, w dowolnym miejscu na ziemi.

Poszczególne przedmioty i zagadnienia, które omawiamy na lekcjach, są więc tylko narzędziem i środkiem do nauczania Interdyscyplinarnego Przedmiotu Szkolnego, którego celem jest zmiana priorytetów w nauczaniu szkolnym i zagwarantowanie uczniom sprzyjającej przestrzeni i warunków umożliwiających im pełen, wszechstronny rozwój.

U podstaw Interdyscyplinarnego Przedmiotu Szkolnego leży założenie, że każdy uczeń jest niezbędnym elementem procesu dydaktycznego. Każdy odgrywa w nim ważną rolę, w zgodzie z własnymi predyspozycjami i zainteresowaniami. Nauka to SPOTKANIE będące istotą procesu kształcenia, rozumianego jako wspólne odkrywanie prawdy i poznawanie świata.

Każdy z uczniów jest unikatową całością i tylko całościowe, holistyczne spojrzenie na jego potrzeby i predyspozycje sprawi, że będzie mógł rozwinąć pełnię swoich możliwości. I pełnię człowieczeństwa.

Bo sercem edukacji są ludzie.

I to z myślą o nich projektujemy i propagujemy Interdyscyplinarny Przedmiot Szkolny.